Szerződési feltételek

Share

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. HATÁLYA
Ezt az internetes oldalt Nagy Eszter Dr. Nona független termékforgalmazó (továbbiakban mint: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik valamennyi, Szolgáltató által üzemeltetett Honlap. Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy Ön (a továbbiakban: Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. A Honlapra történő belépéssel Felhasználó elismeri, hogy a Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti.

2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A regisztráció, valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg adják meg. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató.

Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.

A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése, és a szolgáltatások, megrendelések teljesítése. A Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek, azokat azonban a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

A Honlapon található információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van, például a webáruházban történő megrendeléshez. Ezekben az esetekben az adatok megadásával a megrendelő hozzájárul az adatai szolgáltató általi kezeléséhez az adott szolgáltatás vagy vásárlás teljesítése érdekében. Szolgáltató a Felhasználó elérésére alkalmas adatokat kizárólag üzemeltetési célú felhasználás és kapcsolattartás célból veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, valamint lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Honlapon különféle információs szolgáltatásokat, ajánlatokat Szolgáltató személyre szabottan készít el ügyfelei számára, melyek elkészítéséhez szükséges adatokat szöveges adatbeviteli mezők segítségével kéri el Felhasználótól. Az adatbeviteli mezőket nem kötelező kitölteni. Felhasználó saját elhatározása alapján döntheti el, hogy egy-egy kérdőívet kitölt-e vagy sem. A kérdőíveken belül vannak olyan adatmezők, melyek kitöltése nélkül nem lépteti tovább a rendszer Felhasználót, mivel az adott adat valószínűleg szükséges a kért információs szolgáltatás, vagy ajánlat elkészítéséhez. A félbehagyott, illetve időközben az oldalról kilépve a kérdőíveken kitöltött mezők adatait a rendszer sehol nem tárolja el.

A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Holnapon elérhető, regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adataihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.

A fenti adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás Felhasználóval. A szolgáltató az adatokat – az azonosításon kívül – legfeljebb anonim formában használja fel statisztikai célokra. Az adatokat Szolgáltató addig tárolja, amíg az egyes szolgáltatásokhoz Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a szolgáltatást igénybe veszi.

Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni Felhasználó hozzáférését.

A Honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

Felhasználó megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos Szolgáltató számára. Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Szolgáltató – az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági ill. hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja. Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység, felhasználók tájékoztatása, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése.

Szolgáltató – a Felhasználó személyére, adataira, a Szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. A Szolgáltató ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

3. TÁJÉKOZTATÁS
Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, forduljon hozzánk bizalommal a feltüntetett elérhetőségeinken.

4. GARANCIA, REKLAMÁCIÓ ÉS ELÁLLÁS JOGA
A garanciális, és jótállási feltételekre vonatkozóan a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet valamint a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény az irányadó.

A csomag átvétele után kérjük, ellenőrizze le a tartalmát. Kérjük, minél hamarabb jelezze ügyfélszolgálatunkon, amennyiben valami hiányzik a csomagból, vagy hibás.
Rendelése során élhet a 17/1999. (II/5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállás jogával. A szerződéstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül elállhat. Ebben az esetben a kifogásolt termék(ek) vételárát legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatérítjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak a sértetlen, eredeti állapotban lévő terméket tudjuk visszavásárolni.
Amennyiben az áru visszaküldése mellett dönt, kérjük jelezze ezt felénk a Kapcsolat menüpontban.

Share

Legutóbbi bejegyzések

Ajándék Dr. Nona golyós dezodor 2015 februári akció

Share

Dr. Nona 2015 februári akció (2015.02.03-26)

Dr. Nona kedvezményes vásárlóként vagy független Dr. Nona termékforgalmazóként lehetőséged van kihasználni a minden hónapban meghirdetett aktuális akciókat. Már néhány termék vásárlása esetén is szinte ingyen juthatsz egy kedvenc Dr. Nona termékhez.

Ebben a hónapban az alábbi akciók érvényesek:

Ajándék Dr. Nona golyós dezodor 2015 februári akció

Dr. Nona 2015/1 februári akció

Minden 80 vagy több pontos vásárlás után Öné lehet választás szerint egy darab Dr. Nona Lady golyós dezodor vagy egy darab Dr Nona Kiwi golyós dezodor, mindössze 50 Ft. összegért.

Dr. Nona 2015/2 februári akció

Minden 250 vagy több pontos vásárlás után Öné lehet egy darab Dr. Nona dinamikus krém, csak 50 Ft. összegért.

Megjegyzés: Az akciókat nem lehet összevonni. Menedzseri belépés esetén (700 pont) 2 darab dinamikus krémet vásárolhatsz, Direktori belépés (3000 pont) esetén 40 darab dinamikus hidratálókrémet vásárolhatsz 50 Ft/darab áron. Az akció a készlet erejéig érvényes.

Nem tudod mit jelentenek a Dr. Nona pontok?

Share
  1. Dr. Nona 2014 májusi akció II. Minden vélemény számít!
  2. Dr. Nona 2014 májusi akció Minden vélemény számít!
  3. Dr. Nona képzés májusban Szlovákiában Minden vélemény számít!
  4. Dr. Nona 2014 áprilisi akció Minden vélemény számít!
  5. Dr. Nona nőnapi akció Minden vélemény számít!
  6. Dr. Nona akció 2014 március 4.-28. Minden vélemény számít!
  7. Hogyan kell regisztrálni a Dr. Nona hálózatba? Minden vélemény számít!
  8. Dr. Nona termékek új csomagolásban Minden vélemény számít!
  9. Dr. Nona Valentin napi akció Minden vélemény számít!